Cast Away!! คุณปู่วัย 73 ปี อาศัยอยู่ที่ เกาะร้าง อย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

Cast Away!! คุณปู่วัย 73 ปี อาศัยอยู่ที่ เกาะร้าง อย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

ถ้าใครคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่บน เกาะร้าง เป็นเวลานานๆ เหมือนภาพยนต์เรื่อง Cast Away เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะก็ คุณคิดผิดแล้วล่ะ