CHEVROLET TRAILBLAZER มาช้าแต่ชัวร์!

CHEVROLET TRAILBLAZER มาช้าแต่ชัวร์!

ตลาดรถยนต์เมืองไทยถือได้ว่าเป็นตลาดใหญ่ของรถปิคอัพขนาดหนึ่งตันที่มีทั้งเรื่องของการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก