ประท้วงเปิดนมโชว์ เพื่อความเท่าเทียมทางสังคมของหญิงและชาย

ประท้วงเปิดนมโชว์ เพื่อความเท่าเทียมทางสังคมของหญิงและชาย

แบบนี้สิเขาถึงเรียกว่ามีความคิดต่างและค้านแบบสร้างสรรค์
ประท้วงเปิดนมโชว์ เรียกความเท่าเทียมของทั้งผู้ชายและผู้หญิง