บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิด โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak” อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และชุมชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 1

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak” ระยะที่ 1 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าโครงการนี้มีกำลังการผลิตติดตั้ง 44 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา ทำให้บริษัท บางจากฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เพิ่มขึ้นปีละกว่า 700 ล้านบาท อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สะดวกในการเดินทาง

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 2

โครงการ Sunny Bangchak ดำเนินการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ CDM (Clean Development Mechanism) ได้รับการรับรองมาตรฐานมงกุฎไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วยเป็นโครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 3

ดร.อนุสรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันบางจากฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 170 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนราว 13,000 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะที่ 1 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 44 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 50 เมกะวัตต์ และระยะที่ 3 ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 เมกะวัตต์

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 4

โครงการดังกล่าวใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Poly Crystalline Silicon (โพลี คริสทัลไลน์ ซิลิคอน) ของบริษัท SUNTECH (ซันเทค) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่อันดับต้นของโลกและดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 5

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 6

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 7

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 8

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 9

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 10 

บางจากฯ เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย รูปที่ 11