ม. ธุรกิจฯ เปิดรับสมัคร ป.ตรี โท เอก

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ม. ธุรกิจฯ เปิดรับสมัคร ป.ตรี โท เอก

              ม. ธุรกิจฯ เปิดรับสมัคร ป.ตรี โท เอก รูปที่ 1

      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ทั้งระบบ ทุกคณะวิชา และทุกหน่วยงานในองค์กร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังคว้ารางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐานและมีผลการดำเนินงานดีเด่น ประเภทดีเลิศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ประเภทดีเลิศ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 37 แห่งเข้าร่วมประกวด  นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นมาตรฐานชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยว่าทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐชั้นนำของประเทศ

             สำหรับจุดเด่นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐานและมีผลการดำเนินงานดีเด่น ประเภทดีเลิศ นั้น ได้แก่ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีการประเมินการสอน และการตรวจเยี่ยมการสอน  การอบรมการสอนระดับอุดมศึกษาทุกภาคฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรองคุณภาพการสอน ซึ่งได้รับเลือกจาก สกอ. ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2552  การได้รับรางวัลนี้จึงนับเป็นพลังใจในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก้าวต่อไป และมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับดีเลิศ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ม. ธุรกิจฯ เปิดรับสมัคร ป.ตรี โท เอก รูปที่ 2

ม. ธุรกิจฯ เปิดรับสมัคร ป.ตรี โท เอก รูปที่ 3

          ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี ประกอบไปด้วย 10 คณะ และอีก 2 วิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะการบัญชี ,คณะเศรษฐศาสตร์, คณะรัฐประศาสนศาสตร์,
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ,   วิทยาลัยนานาชาติหรือ DPUIC (DPU International College) และวิทยาลัยจีน
             นอกจากนี้ยังเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งจบปริญญาตรี และผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ให้เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทย) ที่ได้ทำการเปิดสอนแล้ว 17หลักสูตร ปริญญาเอกอีก 4 หลักสูตรโดยเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยคือการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถ และความพร้อมในการก้าวสู่การทำงานในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้น โดยเชื่อว่าหัวใจของการศึกษา คือ คุณภาพการเรียนการสอน  ดังนั้นมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง พร้อมสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน โดยจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้น เพื่อจัดการด้านกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ วิธีการและเครื่องมือที่จะทำให้นักศึกษาอยากเรียนรู้และสนุกกับการเรียน 
           อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ด้านไอที ด้านธุรกิจ และด้านทักษะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถออกไปประกอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคมได้ ที่สำคัญนักศึกษาทุกคนต้องคิดเป็นและทำได้  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นอธิการบดี
          สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ ในทุกหลักสูตรสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ – 31 พฤษภาคม 2554 ในวัน และเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-9547300 -29 หรือ www.dpu.ac.th