ชาวกรุงฯ เชื่อถือนักวิชาการมากกว่านักการเมือง

Home / pr news / ชาวกรุงฯ เชื่อถือนักวิชาการมากกว่านักการเมือง

 

 

  ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับบทบาทของนักวิชาการต่อการเมืองไทย  จำนวนทั้งสิ้น 1,188  คน กระจายตาม อาชีพ อายุ และการศึกษา  ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553 พบว่า

ชาวกรุงเทพฯ มากกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 52.8  เห็นว่าการแสดงบทบาททางการเมืองของอาจารย์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากต้องการมีส่วนร่วมมากที่สุด  รองลงมา ร้อยละ 24.3 เห็นว่าต้องการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว  และร้อยละ 21.2 ที่เห็นว่าอยากมีชื่อเสียง  แต่อย่าไรก็ตามมีชาวกรุงเทพฯ ร้อยละ 35.4  คิดว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมือง  ส่วนที่คิดว่ามีส่วนทำให้สถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้นมีร้อยละ 34.3   และร้อยละ 30.2 ที่คิดว่าแย่ลง

มีชาวกรุงเทพฯ ร้อยละ 43.6 คิดว่าความคิดเห็นของนักวิชาการสามารถชี้นำสังคมได้  รองลงมาร้อยละ 34.7 ที่ไม่แน่ใจ  และร้อยละ 21.7 คิดว่าไม่สามารถชี้นำสังคมได้ 

มีชาวกรุงเทพฯ ถึงร้อยละ 47.6 ที่คิดว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ควรมีบทบาทเกี่ยวข้องกับทางการเมือง   แต่ที่คิดตรงกันข้ามมีร้อยละ 33.4    เมื่อสอบถามถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่นักวิชาการสังกัดว่ามีผลต่อความน่าเชื่อในการเสนอแนะหรือไม่  พบว่าชาวกรุงเทพฯ ร้อยละ 56.0 เห็นว่ามีผล  ที่คิดว่าไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อเสนอแนะมีร้อยละ 24.2

ชาวกรุงเทพฯ ร้อยละ 39.7 คิดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ควรแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสาธารณะ  ขณะที่มีชาวกรุงเทพฯ จำนวนพอๆ กัน คือ ร้อยละ 38.3  ไม่คิดเช่นนั้น

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือระหว่างนักการเมืองกับนักวิชาการ  ชาวกรุงเทพฯ ส่วนใหญ ร้อยละ 39.1 ระบุว่าเชื่อนักวิชาการมากกว่านักการเมือง  มีเพียงร้อยละ 10.2 เท่านั้นที่ระบุว่าเชื่อนักการเมืองมากกว่า    เมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้ชาวกรุงเทพฯ เชื่อถือความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัย  ร้อยละ 27.0  ระบุว่าอาจารย์มีประสบการณ์การทำงาน   รองลงมา ร้อยละ 15.0  เชื่อในความมีชื่อเสียงของอาจารย์    ร้อยละ 13.4  เชื่อในเป็นวุฒิการศึกษาของอาจารย์   ร้อยละ 13.0 เชื่อในมหาวิทยาลัยที่สัดกัด    ร้อยละ 11.9 เชื่อความสามารถในการสื่อสารของอาจารย์  และร้อยละ 10.2 เชื่อในประวัติชีวิตส่วนตัวของอาจารย์