Everest

Home / men around / Everest

Everest รูปที่ 1

50 ปีที่ผ่านมา ยอดภูเขาน้ำแข็งและธารน้ำแข็งได้หายไปแล้ว 13% จะกระทบถึงแหล่งน้ำจืดสะอาดต้นธารของแม่น้ำหลายสาย
ที่หล่อเลี้ยงภูมิภาคนี้ที่มีประชากรจำนวนกว่า 1,500 ล้านคน หรือร่วม 1 ใน 4 ของประชากรโลก