A WHITE LIMBO WORLD

Home / men around / A WHITE LIMBO WORLD

A WHITE LIMBO WORLD รูปที่ 1

อาร์ตไดเร็กชั่นในแบบ A White Limbo World ของ THX 1138 ยังปรากฏและยังเชื่อมโยงอ้างอิงเป็นต้นแบบในแง่ลีลาการนำเสนอภาพสตรี ภาพโปสเตอร์ร่วมสมัย เช่น โปสเตอร์ Striptease (1996) ที่นางแบบ คือ เดมี่ มัวร์ รวมถึงภาพปกนิตยสารชั้นนำของโลกนี้มากมายในเวลาต่อมา ก็ผูกขาดการใช้อาร์ตไดเร็กชั่นลักษณะนี้