Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก

Home / men around / Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก

Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก


Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 1

 

ใครว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสวยๆ จะเกิดได้เฉพาะในป่าเขาหรือทะเลเท่านั้น Manhattanhenge คือ ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางมหานครนิวยอร์คเป็นมุมฉาก ทำให้ผู้คนได้เห็นแสงสีสวยๆ ที่ลอดผ่านระหว่างถนนที่ตัดผ่านป่าคอนกรีตทั้งสองข้าง ซึ่งปรากฏการณ์งามๆ นี้เกิดขึ้นแค่ปีละสองครั้งเท่านั้น ซึ่งครั้งล่าสุดได้เกิดขึ้นเมื่อ 30 พ.ค. 2012 ที่ผ่านมานี่เอง

 

 Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 2

Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 3

Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 4

Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 5

Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 6

Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 6

Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 7

 

 

Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 8

Dinner In The Sky ภัตตาคารลอยฟ้าในเบลเยี่ยม

Dinner In The Sky ภัตตาคารลอยฟ้าในเบลเยี่ยม
Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 9

เปลี่ยนตึกเป็นเกมส์ Tetris ขนาดยักษ์ !!

เปลี่ยนตึกเป็นเกมส์ Tetris ขนาดยักษ์ !!  
Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 10

ตึกสูง 10 ชั้นจากประตูเก่า 1,000 บาน

ตึกสูง 10 ชั้นจากประตูเก่า 1,000 บาน   
Manhattanhenge ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกกลางเมืองมุมฉาก รูปที่ 11

Roof Topper ภาพถ่ายที่สูง สวย เสียว

Roof Topper ภาพถ่ายที่สูง สวย