FW Inbox อ่านได้มั้ย

Home / men around / FW Inbox อ่านได้มั้ย

FW Inbox เป็นภาพแปลกๆ แซบๆ หรือจะ ฮาๆ กวนๆ ที่เห็นแล้วอดส่งต่อให้คนอื่นไม่ได้ นำมาโชว์ นำมาอวดกันไปเลย คราวนี้ไม่ได้มาเป็นภาพ แต่เป็นตัวหนังสือ ซึ่งแปลกใจอยู่เหมือนกันเค้าเขียนมาว่า คุณอ่านได้มั้ย เออ ลองอ่าน เห้ยย มันอ่านได้จริงๆด้วย ไม่รอช้านำมาฝากชาว Men.mthai ทันที

คณุอาน่ได้มยั้

ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้
คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ
คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้

ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า
ฉนัเข้าใจสงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน
ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด ก่าลวว่า

มนัไม่สคำญเลยว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่
มนัสคำญแค่ว่า ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำ
นนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถกูตอ้ง ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร
คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา

ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้
ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย
แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ…ใช่เลย
แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ
ถ้าคณุอาน่บควาบมนี้ได้ ชว่ยสง่ตอ่หอน่ยนะ

ฉะนั้น ความสับสันวุ่นวายไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราไปต่อไม่ได้ และเราไม่ควรจะวิตกจริตกับสิ่งต่างๆที่ประดังประดาถ่าโถมเข้ามาในชีวิตจน เกินเหตุ

จงเผชิญกับมันเถิด แล้วคุณจะรู้ว่า

คุณสามารถอ่านปัญหาที่ดูงงงวยได้ไม่ยาก และสามารถเผชิญหน้ามันต่อไปได้ และไปจนถึงความสำเร็จ

ใช่…..คุณยังไหว…..และคุณอ่านมันได้

 

ขอบคุณข้อความจากคุณ : boy2men

ส่วนใครเห็นแล้วทนไม่ไว้อยากส่งต่อ จัดมาที่ : kaurilly@yahoo.com