ความขัดแย้ง CONFLICTS

Home / men around / ความขัดแย้ง CONFLICTS

     ปรัชญาโลกตะวันตก โลกตะวันออก และโลกสากล
“ความขัดแย้ง”
CONFLICTS

ในโลกตะวันตก
…………………..

ชอบขัดแย้ง
เพื่อแสดงออกเพื่อตัวตนที่แตกต่าง

In the west,
People like to argue and oppose,
to express their different view.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ในโลกตะวันออก
………….
รังเกียจความขัดแย้ง
ใครขัดแย้งถือว่าไม่เคารพหมู่ ไม่ภักดีคณะ
จึงพยายามบีบตัว หลอมตัวไหลตามๆ กันไป

In the east
People dislike arguement,
Nonconformity is considerate disloyal.
They tend to blindly walk after others.

………………………………………………………………………………………………………………………………

สำหรับโลกสากล
ความขัดแย้งคือโครงสร้างสรรพสิ่ง
ความขัดแย้งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
หากฉลาดในการเปลี่ยนแปลงก็จะได้สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น
เมื่อความขัดแย้งสมดุลก็จะได้เสถียรภาพแห่งภาวะนั้น

In the universal

Confict is the structure of nature.

Contradition leads to changes.

Smart Changes leads to development.

Balanced conflits leads to stable outcomes.

บทความจาก

 หนังสือ โลกตะวันตก โลกตะวันออก โลกสากล
THE WEST, THE EAST, THE UNIVERSAL

 

รายละเอียด: โดย อัคร ศุภเศรษฐ์
จัดทำโดยสถาบันวิจัยธรรมสากล
หนา 178 หน้า

โลกนี้พัฒนามาด้วยแนวคิดสองกระแสหลัก คือแนวคิดของโลกตะวันตก และแนวคิดของโลกตะวันออก ซึ่งมีความคิดที่เหมือนและแตกต่างกันในหลายส่วน ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์นี้ ความเหมือนที่แตกต่าง และความแตกต่างที่เหมือน ทั้งหลายของสองแนวคิดดังกล่าวนี้ได้หลอมรวมกันสานสร้างเป็นโลกสากลที่ไม่ได้ยืนอยู่ในแนวใดแนวหนึ่ง แต่เอาความต้องการที่แท้จริงตามธรรมชาติ ความเป็นมนุษย์เป็นเกณฑ์ และเอาความเหมาะควรโดยพัฒนาการแห่งยุคเป็นที่ตั้ง

หนังสือเล่มนี้ได้เปรียบเทียบให้ท่านเห็นถึงแนวคิดโลกตะวันตก แนวคิดโลกตะวันออก และแนวคิดโลกสากลในเรื่องเดียวกัน การจะยึดติดอยู่กับแนวคิดตะวันตกหรือตะวันออกแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้ เพราะโลกในปัจจุบันจะก้าวไกลไปได้ก็ด้วยการที่นานาชาติหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ในรูปแบบของข้อตกลงและการร่วมกันปฏิบัติบนมาตรอันเหมาะสม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข