Babies

Home / men around / Babies

Babies รูปที่ 1

กลุ่ม Pink Stinks ในเยอรมนี ออกมาประท้วงเขียนข้อความบนร่างกายท่อนบนว่า ‘ชีวิตแบบพลาสติก ไม่ใช่เรื่องดีเลย’ (Life in plastic, is not fantastic.) ทั้งนี้เพื่อต่อต้านการจัดนิทรรศการ ‘บ้านตุ๊กตาบาร์บี้สีชมพู’ เพราะเชื่อว่าการเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ในเด็ก บ่มเพาะค่านิยมแย่ๆ เรื่องความฟุ่มเฟือยและทัศนคติไม่ดีเรื่องเซ็กซ์