นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน

Home / In focus / นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน

     
 รัฐประหาร
      รักษาการแทน
   นายกรัฐมนตรีไทย   
(พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน)
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ สังกัด
1
(1-3)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 1 ประธานคณะกรรมการราษฎร
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
1 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2475
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475)
2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
1 เมษายน พ.ศ. 2476
(รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา)
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476
(พระราชกฤษฎีกา)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(รัฐประหาร)
2
(1-5)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 2 พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
(ลาออก)
คณะราษฎร
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
22 กันยายน พ.ศ. 2477
(ลาออก เนื่องจากสภาไม่อนุมัติสนธิสัญญาจำกัดยางของรัฐบาล)
6 22 กันยายน พ.ศ. 2477
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
(ลาออก เนื่องจากกรณีกระทู้เรื่องขายที่ดินพระคลังข้างที่)
7 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(สภาครบวาระ)
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
(ยุบสภา)[1]
3
(1,2)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 11 จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก พิบูลสงคราม)
9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
7 มีนาคม พ.ศ. 2485
(ลาออก เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสม)
คณะราษฎร
10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(ลาออก เนื่องจากส.ส.ไม่อนุมัติร่างพ.ร.บ.และพ.ร.ก.)
4
(1)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 10 พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
11 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ลาออก เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง)
คณะราษฎร
5 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 5 นายทวี บุณยเกตุ 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
17 กันยายน พ.ศ. 2488
(ลาออก เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมเข้ามาแทน)
6
(1)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 20 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 13 17 กันยายน พ.ศ. 2488
(ได้รับเลือกจากผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน)
31 มกราคม พ.ศ. 2489
(ยุบสภา)

ขบวนการเสรีไทย
4
(2)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 10 พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
14 31 มกราคม พ.ศ. 2489
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(ลาออก เนื่องจากแพ้มติสภาที่เสนอพ.ร.บ.ที่รัฐบาลรับไม่ได้)
7
(1,2)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 8 ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489)

ขบวนการเสรีไทย
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
(ลาออก เนื่องจากถูกใส่ร้ายป้ายสีกรณีสรรณคตของรัชกาลที่ 8)
8
(1,2)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 9 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ลาออก เนื่องจากมีกระแสกดดันที่รุนแรง)
18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(รัฐประหาร)
4
(3,4)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 10 พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
19 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(มติคณะรัฐมนตรี)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
(ลาออก เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อจัดเลือกตั้งทั่วไป)

พรรคประชาธิปัตย์
20 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
8 เมษายน พ.ศ. 2491
(ลาออก เนื่องจากคณะรัฐประหารบังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง)
3
(3-8)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 11 จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก พิบูลสงคราม)
21 8 เมษายน พ.ศ. 2491
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492)
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
(นำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง)
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(มีการแต่งตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 ขึ้นใหม่)
24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
23 มีนาคม พ.ศ. 2495
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2495)
25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(สภาครบวาระ)
26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
16 กันยายน พ.ศ. 2500
(รัฐประหาร)
พรรคเสรีมนังคศิลา
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500  
9 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 12 นายพจน์ สารสิน 27 21 กันยายน พ.ศ. 2500
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
1 มกราคม พ.ศ. 2501
(ลาออก)
10
(1)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 15 จอมพลถนอม กิตติขจร 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
(ลาออกและรัฐประหาร)
11 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 14 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 29 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ถึงแก่อสัญกรรม)
10
(2-4)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 15 จอมพลถนอม กิตติขจร 30 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
7 มีนาคม พ.ศ. 2512
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511)
31 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
(รัฐประหาร)
สภาบริหารแห่งชาติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515  
จอมพลถนอม กิตติขจร 32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(ลาออก เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา)
12 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 16 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(พระบรมราชโองการ)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(ลาออก โดยอ้างเหตุร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ)
34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517)
6
(2)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 20 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
14 มีนาคม พ.ศ. 2518
(ไม่ได้รับความไว้วางใจจากส.ส.ในการแถลงนโยบาย)

พรรคประชาธิปัตย์
13 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 18 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 36 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
20 เมษายน พ.ศ. 2519
(ยุบสภา)[2]
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 19
พรรคกิจสังคม
6
(3)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 20 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
25 กันยายน พ.ศ. 2519
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์จอมพลถนอมกลับมาอุปสมบท)

พรรคประชาธิปัตย์
38 25 กันยายน พ.ศ. 2519
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(รัฐประหาร)
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519  
14 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 21 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(มติคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
(รัฐประหาร)
15
(1,2)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 22 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
(มติคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521)
41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
3 มีนาคม พ.ศ. 2523
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันและผู้ลี้ภัย)
16
(1-3)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 23 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
30 เมษายน พ.ศ. 2526
(ยุบสภา)[3]
43 30 เมษายน พ.ศ. 2526
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(ยุบสภา)[4]
44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(ยุบสภา)[5]
17
(1,2)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 24 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(ลาออก)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 32
พรรคชาติไทย
46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
(รัฐประหาร)
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534  
18
(1)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 29 นายอานันท์ ปันยารชุน 47 2 มีนาคม พ.ศ. 2534
(มติคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
7 เมษายน พ.ศ. 2535
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534)
19 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 27 พลเอก สุจินดา คราประยูร 48 7 เมษายน พ.ศ. 2535
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(ลาออก เนื่องจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 28 นายมีชัย ฤชุพันธุ์
(ปฏิบัติราชการแทน)
48 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(โปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีคนใหม่)
18
(2)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 29 นายอานันท์ ปันยารชุน 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
23 กันยายน พ.ศ. 2535
(ยุบสภา)[6]
20
(1)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 35 นายชวน หลีกภัย 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(ยุบสภา)[7]

พรรคประชาธิปัตย์
21 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 31 นายบรรหาร ศิลปอาชา 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ยุบสภา)[8]
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 32
พรรคชาติไทย
22 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 33 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 34
พรรคความหวังใหม่
20
(2)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 35 นายชวน หลีกภัย 53 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(ยุบสภา)[9]

พรรคประชาธิปัตย์
23
(1,2)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 36 พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(สภาครบวาระ)

พรรคไทยรักไทย
55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
19 กันยายน พ.ศ. 2549
(รัฐประหาร)
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549  
24 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 37 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 56 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
(มติคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ)
29 มกราคม พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550)
25 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 38 นายสมัคร สุนทรเวช 57 29 มกราคม พ.ศ. 2551
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 กันยายน พ.ศ. 2551
(ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรี)

พรรคพลังประชาชน
26 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 39 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
(ปฏิบัติราชการแทน)
57 9 กันยายน พ.ศ. 2551
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
18 กันยายน พ.ศ. 2551
(โปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีคนใหม่)

พรรคพลังประชาชน
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 58 18 กันยายน พ.ศ. 2551
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคพลัง
ประชาชนและตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ของกรรมการบริหารพรรคคนละ 5 ปี)
นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 40 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
(ปฏิบัติราชการแทน)
58 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(โปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีคนใหม่)
27 นายกรัฐมนตรีไทยบนเส้นขนาน รูปที่ 41 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 59 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
ปัจจุบัน
พรรคประชาธิปัตย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

อยู่ในวาระ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตั้งแต่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
วาระ 4 ปี

คนแรก พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ก่อตั้ง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
เว็บไซต์ cabinet.thaigov.go.th

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจะขึ้นดำรงตำแหน่งได้ และอาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็ได้ ตามแต่รัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น บัญญัติให้มีขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยเรียกว่า ประธานคณะกรรมการราษฎร ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 และภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ตำแหน่งดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนเป็น นายกรัฐมนตรี

ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนแรก คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา และคนปัจจุบัน คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังจากได้รับการเลือกในสภาด้วยคะแนน 235 ต่อ 198 (พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ที่มา วิกิพีเดียไทย
http://th.wikipedia.org