Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว

Home / Girl Interest / Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว

เป็นประจำของทุกปี ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมา 8 ปีแล้ว และครั้งนี้ในปี 2013 กำหนดการตัดสินจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ที่โรงละครทิฟฟานี่

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 1

Miss International Queen 2013

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 2

น้องเน็ค มิสทิฟฟานี่ 2013

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 3

ตัวแทนจากประเทศไทยในการประกวด

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 4

ผิวสีน้ำผึ้งคนแรกของมิสทิฟฟานี่

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 5

สวยคม

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 6

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 7

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 8

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 9

Miss International Queen 2012

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 10

เควิน บาลอต

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 11

เจ้าของรางวัลปีที่แล้ว จากฟิลิปปินส์

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 12

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 13

น้องปอย

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 14

น่ารักเสมอต้น เสมอปลาย

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 15

Miss International Queen 2004

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 16

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 17

น้องฟิล์ม

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 18

Miss International Queen 2007

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 19

สาวสวยแห่งทิฟฟานี่อีกคน

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 20

น่ารักๆ

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 21

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 22

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 23

น้องแซมมี่

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 24

Miss International Queen 2011

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 25

สวยจริงๆ คนนี้

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 26

ปีนี้ต้องมาลุ้นกัน

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 27

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 28

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 29

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 30

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 31

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 32

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 33

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 34

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 35

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 36

Miss International Queen 2013 เวทีประกวดสาวประเภทสองนานาชาติ เริ่มต้นแล้ว รูปที่ 37

เชื่อผมสิ!! นับวันยิ่งแยกกันยากมากขึ้นเรื่อยๆ