มิตซูบิชิ พร้อมผลิต อีโคคาร์ ซีดาน ?แอททราจ?

Home / ข่าวสาร / มิตซูบิชิ พร้อมผลิต อีโคคาร์ ซีดาน ?แอททราจ?

มิตซูบิชิ พร้อมผลิต อีโคคาร์ ซีดาน เคาะชื่อ มิตซูบิชิ “แอททราจ”

ปทุมธานี – 21 พฤษภาคม 2556, มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประกาศพร้อมผลิตรถยนต์รถอีโค คาร์ ซีดาน
ณ โรงงานงานใหม่ แห่งที 3 ใช้ชือรุ่นมิตซูบิชิ “แอททราจ” หลังได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ

มิตซูบิชิ พร้อมผลิต อีโคคาร์ ซีดาน “แอททราจ” รูปที่ 1

มร.โนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการแนะนํารถยนต์นังรุ่นใหม่ภายใต้โครงการโกลบอล สมอลล์ของมิตซูบิชิ หรืออีโคคาร์ ซีดาน สําหรับตลาดในเมืองไทยว่า ภายหลังจากได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง บริษัทฯ จะเริมการผลิตรถรุ่นดังกล่าว ณ โรงงานใหม่แห่งที 3 ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในชือรุ่นมิตซูบิชิ “แอททราจ”

สําหรับชือรุ่น “ แอททราจ (ATTRAGE) ” มาจากคําภาษาอังกฤษ ว่า Attractive (อ่านว่า แอทแทรคทีฟ หมายถึงความมีสเน่ห์ ดึงดูดใจ) เพือสะท้อนให้เห็นว่า “แอททราจ” เป็นรถยนต์นังทีจะสามารถดึงดูดใจผู้ใช้รถกลุ่มต่างๆ จากคุณสมบัติหลัก 3ประการ คือ ประหยัดนํามันสูงสุด คล่องตัวในการขับขี และ ห้องโดยสารทีกว้างขวางสะดวกสบาย

มิตซูบิชิ พร้อมผลิต อีโคคาร์ ซีดาน “แอททราจ” รูปที่ 2
มิตซูบิชิ แอททราจ

“แอททราจ” มาพร้อมความโดดเด่นเหนือรถอีโค คาร์ ซีดานทัวไป ด้วยการออกแบบตัวถังตามหลักอากาศพลศาสตร์และการเพิมประสิทธิภาพของโครงสร้างตัวถังจากโครงสร้างเหล็กความแข็งแรงสูง High tensile steel ซึงมีนําหนักเบาแต่ให้ความแข็งแกร่งสูงกว่าเหล็กทัวไปจึงทําให้มีอัตราการบริโภคนํามันสูงสุดถึง 22 กิโลเมตรต่อลิตร อีกทังยังให้ความคล่องตัวในการขับขีจากรัศมีวงเลียวทีแคบสุดเพียง 4.8 เมตร นอกจากนี “แอททราจ” ยังได้รับการออกแบบให้มีห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารทีสูงกว่ารถในระดับเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบครัน ทังนี้ภายหลังจากการประสบความสําเร็จอย่างสูงจากการแนะนํามิราจเมือปีทีผ่านมา “แอททราจ” จะเป็นยนตรกรรมรุ่นล่าสุดทีจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสายผลิตภัณฑ์ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทย ซึงผมเชือว่ารถรุ่นดังกล่าวจะสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี” มร.มูราฮาชิ กล่าว

บริษัทฯ มีกําหนดแนะนํา มิตซูบิชิ “แอททราจ” อย่างเป็นทางการครังแรกของโลกในเมืองไทยในเดือนกรกฎาคมนี รวมทังมีแผนจะส่งออกไปจําหน่ายยังภูมิภาคต่างๆ ทัวโลกในลําดับต่อไป

สําหรับลูกค้าทีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับ มิตซูบิชิ “แอททราจ” ได้ทีผู้จําหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ 186 แห่ง ทัวประเทศ หรือ มิตซูบิชิ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1800 900 009 ฟรี เฉพาะโทรศัพท์พืนฐาน และ
โทรศัพท์เคลือนทีเครือข่าย AIS หรือ โทร. 02-529-9500 ในวันและเวลาทําการ หรือ ทีเว็บไซต์ www.mitsubishi-
motors.co.th